Vol 2 (January 2021): Translational Breast Cancer Research

Case Report 
Aggressive breast fibromatosis with axillary accessory breast mastitis mimicking carcinoma: a case report
Yuhong Huang, Nan Shao, Huijuan Shi, Xiaoling Zhang, Yanling Zheng, Ying Lin
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
8  
Review Article 
Bone metabolism and the development of denosumab: a narrative review
Xiaohui Niu, Hairong Xu
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
7  
Review Article 
Reprogramming of fatty acid metabolism in breast cancer: a narrative review
Jin Zhao, Fei Xie, Yang Yang, Shu Wang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
5  
Original Article 
Occurrence and distribution of bone metastases in 984 metastatic breast cancer patients
Huangchengyu Nie, Yang Yuan, Jianbin Li, Fengrui Xu, Tao Wang, Li Bian, Zefei Jiang, Shaohua Zhang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
4  
Guideline 
Chinese expert consensus statement on the clinical diagnosis and treatment of breast cancer bone metastasis and bone related disease
Zefei Jiang, Haibo Wang, Shu Wang, Shusen Wang, Tao Wang, Xiaojia Wang, Jifeng Feng, Jian Liu, Qiang Liu, Tao Sun, Min Yan, Qingyuan Zhang, Jiayi Chen, Quchang Ouyang, Xichun Hu, Cuizhi Geng, Peng Yuan, Yongmei Yin, Ning Liao, Yueyin Pan
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
2  
Editorial 
Expanding therapeutic frontiers in metastatic HER2-positive breast cancer
Sandra Cuellar
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
1