Cover Page

About tbcr

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Case Report 
A case report of primary squamous cell carcinoma of the breast
Xiaoli Yao, Huihua He, Jingping Yuan, Feng Yao
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
16  
Case Report 
T-DM1 for advanced breast cancer after multi-anti-HER2-target therapy: a case report
Langshuang Sun, Lu Gan, Tao Wang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
15  
Case Report 
Benefit with re-challenge of immune checkpoint inhibitors in patient with metastatic triple-negative breast cancer: a case report
Jinmei Zhou, Tao Wang, Li Bian, Jianbin Li, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
14  
Review Article 
Cyclin-dependent kinase 4 and 6 inhibitors at the crossroads: the combinational therapeutic strategies in breast cancer—a narrative review
Yiqi Yang, Sha Zhu, Ziyi Fu, Chunxiao Sun, Fan Yang, Tianyu Zeng, Yijia Hua, Shengnan Bao, Xian Gao, Xiang Huang, Wei Li, Yongmei Yin
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
13  
Review Article 
Potential biomarkers of resistance to CDK4/6 inhibitors: a narrative review of preclinical and clinical studies
Weiyi Huang, Hongxia Wang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
12  
Original Article 
The role of FOXP3 of interstitial tissue in the pathogenesis of breast cancer
Yu-Juan Xiang, Man Feng, Li-Yuan Liu, Fei Wang, Li-Xiang Yu, Fei Zhou, Shu-Ya Huang, Chao Zheng, Chun-Miao Ye, Wen-Zhong Zhou, Geng-Shen Yin, Zhong-Bing Ma, Liang Li, Qiang Zhang, Qin-Ye Fu, Zhi-Gang Yu
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
11  
Editorial 
How bone metastases can influence the management of breast cancer
T. John Martin
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
10  
Case Report 
Aggressive breast fibromatosis with axillary accessory breast mastitis mimicking carcinoma: a case report
Yuhong Huang, Nan Shao, Huijuan Shi, Xiaoling Zhang, Yanling Zheng, Ying Lin
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
8  
Review Article 
Bone metabolism and the development of denosumab: a narrative review
Xiaohui Niu, Hairong Xu
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
7  
Review Article 
Reprogramming of fatty acid metabolism in breast cancer: a narrative review
Jin Zhao, Fei Xie, Yang Yang, Shu Wang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
5  
Original Article 
Occurrence and distribution of bone metastases in 984 metastatic breast cancer patients
Huangchengyu Nie, Yang Yuan, Jianbin Li, Fengrui Xu, Tao Wang, Li Bian, Zefei Jiang, Shaohua Zhang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
4  
Guideline 
Chinese expert consensus statement on the clinical diagnosis and treatment of breast cancer bone metastasis and bone related disease
Zefei Jiang, Haibo Wang, Shu Wang, Shusen Wang, Tao Wang, Xiaojia Wang, Jifeng Feng, Jian Liu, Qiang Liu, Tao Sun, Min Yan, Qingyuan Zhang, Jiayi Chen, Quchang Ouyang, Xichun Hu, Cuizhi Geng, Peng Yuan, Yongmei Yin, Ning Liao, Yueyin Pan
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
2  
Editorial 
Expanding therapeutic frontiers in metastatic HER2-positive breast cancer
Sandra Cuellar
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
1  
Original Article 
Markers of steroid receptor, kinase signalling pathways and Ki-67 expression in relation to tamoxifen sensitivity and resistance
Christine Campbell, John Mathew, Ian O. Ellis, Ian Bradbury, Signe Borgquist, Karin Elebro, Andrew R. Green, Pauline Finlay, Julia M. W. Gee, John F. R. Robertson
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
29  
Original Article 
Multidisciplinary treatment of breast cancer under COVID-19 pandemic
Pin Gao, Shiheng Li, Ying Jin, Zhimin Fan
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
28  
Guideline 
Guidelines of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) on Diagnosis and Treatment of Breast Cancer (2020 version)
Zefei Jiang, Erwei Song, Xiaojia Wang, Haibo Wang, Xiang Wang, Jiong Wu, Yongmei Yin, Qingyuan Zhang, Jiayi Chen, Wenyan Che, Xiaoyuan Chen, Zhanhong Chen, Peifen Fu, Cuizhi Geng, Baoliang Guo, Chunfang Hao, Yingjian He, Feng Jin, Ning Liao, Nanlin Li, Jian Liu, Qiang Liu, Yunjiang Liu, Yueping Liu, Jie Ma, Jianyun Nie, Yueyin Pan, Chuangui Song, Tao Sun, Kun Wang, Shu Wang, Tao Wang, Xin Wang, Biyun Wang, Shusen Wang, Yongsheng Wang, Ling Xu, Min Yan, Ying Yan, Peng Yuan, Junlan Yang, Fan Zhang, Jun Zhang, Shaohua Zhang, Xuan Zeng, Jianbin Li, Fengrui Xu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
27  
Editorial 
Treating breast cancer patients in China
Steven A. Narod
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
26