Case Report 
Aggressive breast fibromatosis with axillary accessory breast mastitis mimicking carcinoma: a case report
Yuhong Huang, Nan Shao, Huijuan Shi, Xiaoling Zhang, Yanling Zheng, Ying Lin
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
8  
Review Article 
Bone metabolism and the development of denosumab: a narrative review
Xiaohui Niu, Hairong Xu
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
7  
Review Article 
Reprogramming of fatty acid metabolism in breast cancer: a narrative review
Jin Zhao, Fei Xie, Yang Yang, Shu Wang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
5  
Original Article 
Occurrence and distribution of bone metastases in 984 metastatic breast cancer patients
Huangchengyu Nie, Yang Yuan, Jianbin Li, Fengrui Xu, Tao Wang, Li Bian, Zefei Jiang, Shaohua Zhang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
4  
Guideline 
Chinese expert consensus statement on the clinical diagnosis and treatment of breast cancer bone metastasis and bone related disease
Zefei Jiang, Haibo Wang, Shu Wang, Shusen Wang, Tao Wang, Xiaojia Wang, Jifeng Feng, Jian Liu, Qiang Liu, Tao Sun, Min Yan, Qingyuan Zhang, Jiayi Chen, Quchang Ouyang, Xichun Hu, Cuizhi Geng, Peng Yuan, Yongmei Yin, Ning Liao, Yueyin Pan
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
2  
Editorial 
Expanding therapeutic frontiers in metastatic HER2-positive breast cancer
Sandra Cuellar
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
1  
Original Article 
Markers of steroid receptor, kinase signalling pathways and Ki-67 expression in relation to tamoxifen sensitivity and resistance
Christine Campbell, John Mathew, Ian O. Ellis, Ian Bradbury, Signe Borgquist, Karin Elebro, Andrew R. Green, Pauline Finlay, Julia M. W. Gee, John F. R. Robertson
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
29  
Original Article 
Multidisciplinary treatment of breast cancer under COVID-19 pandemic
Pin Gao, Shiheng Li, Ying Jin, Zhimin Fan
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
28  
Guideline 
Guidelines of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) on Diagnosis and Treatment of Breast Cancer (2020 version)
Zefei Jiang, Erwei Song, Xiaojia Wang, Haibo Wang, Xiang Wang, Jiong Wu, Yongmei Yin, Qingyuan Zhang, Jiayi Chen, Wenyan Che, Xiaoyuan Chen, Zhanhong Chen, Peifen Fu, Cuizhi Geng, Baoliang Guo, Chunfang Hao, Yingjian He, Feng Jin, Ning Liao, Nanlin Li, Jian Liu, Qiang Liu, Yunjiang Liu, Yueping Liu, Jie Ma, Jianyun Nie, Yueyin Pan, Chuangui Song, Tao Sun, Kun Wang, Shu Wang, Tao Wang, Xin Wang, Biyun Wang, Shusen Wang, Yongsheng Wang, Ling Xu, Min Yan, Ying Yan, Peng Yuan, Junlan Yang, Fan Zhang, Jun Zhang, Shaohua Zhang, Xuan Zeng, Jianbin Li, Fengrui Xu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
27  
Editorial 
Treating breast cancer patients in China
Steven A. Narod
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
26  
Editorial 
2020 Chinese Society of Clinical Oncology Breast Cancer guideline updates
Bo Shen, Kun Wang, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
25  
Editorial 
Guidelines of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) on Diagnosis and Treatment of Breast Cancer: an appraisal
Rani Chudasama, Mary Anne Fenton, Don S. Dizon
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
24  
Editorial 
Developing breast cancer guidelines: keep cherishing our former knowledge as we continue to acquire new
Mitsuhiro Hayashi
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
23  
Editorial 
Breast cancer diagnosis and treatment: Asian perspective
Anurag Gupta, Rohit Joshi
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
22  
Editorial Commentary 
Real-world study: from real-world data to real-world evidence
Yi Wen
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
21  
Case Report 
Analysis of tumor heterogeneity at the molecular level: a case report of efficacy separation in metastatic breast cancer
Xiangyin Li, Li Bian, Fengrui Xu, Zerui Qu, Fan Yang, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
20  
Case Report 
An advanced refractory breast cancer patient with human epidermal growth factor receptor 2 discordance: a case report
Yijia Hua, Chunxiao Sun, Fan Yang, Yiqi Yang, Shengnan Bao, Xueqi Yan, Tianyu Zeng, Wei Li, Yongmei Yin
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
19  
Review Article 
Practice of surgical treatment of breast cancer in china during the novel coronavirus COVID-19 outbreak
Hongjin Liu, Ling Xu, Yinhua Liu, Jingming Ye
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
18