TY - JOUR AU - Jiang, Zefei AU - Wang, Haibo AU - Wang, Shu AU - Wang, Shusen AU - Wang, Tao AU - Wang, Xiaojia AU - Feng, Jifeng AU - Liu, Jian AU - Liu, Qiang AU - Sun, Tao AU - Yan, Min AU - Zhang, Qingyuan AU - Chen, Jiayi AU - Ouyang, Quchang AU - Hu, Xichun AU - Geng, Cuizhi AU - Yuan, Peng AU - Yin, Yongmei AU - Liao, Ning AU - Pan, Yueyin PY - 2021 TI - Chinese expert consensus statement on the clinical diagnosis and treatment of breast cancer bone metastasis and bone related disease JF - Translational Breast Cancer Research; Vol 2 (January 2021): Translational Breast Cancer Research Y2 - 2021 KW - N2 - UR - https://tbcr.amegroups.com/article/view/47842