Vol 2 (April 2021): Translational Breast Cancer Research

Case Report 
A case report of primary squamous cell carcinoma of the breast
Xiaoli Yao, Huihua He, Jingping Yuan, Feng Yao
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
16  
Case Report 
T-DM1 for advanced breast cancer after multi-anti-HER2-target therapy: a case report
Langshuang Sun, Lu Gan, Tao Wang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
15  
Case Report 
Benefit with re-challenge of immune checkpoint inhibitors in patient with metastatic triple-negative breast cancer: a case report
Jinmei Zhou, Tao Wang, Li Bian, Jianbin Li, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
14  
Review Article 
Cyclin-dependent kinase 4 and 6 inhibitors at the crossroads: the combinational therapeutic strategies in breast cancer—a narrative review
Yiqi Yang, Sha Zhu, Ziyi Fu, Chunxiao Sun, Fan Yang, Tianyu Zeng, Yijia Hua, Shengnan Bao, Xian Gao, Xiang Huang, Wei Li, Yongmei Yin
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
13  
Review Article 
Potential biomarkers of resistance to CDK4/6 inhibitors: a narrative review of preclinical and clinical studies
Weiyi Huang, Hongxia Wang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
12  
Original Article 
The role of FOXP3 of interstitial tissue in the pathogenesis of breast cancer
Yu-Juan Xiang, Man Feng, Li-Yuan Liu, Fei Wang, Li-Xiang Yu, Fei Zhou, Shu-Ya Huang, Chao Zheng, Chun-Miao Ye, Wen-Zhong Zhou, Geng-Shen Yin, Zhong-Bing Ma, Liang Li, Qiang Zhang, Qin-Ye Fu, Zhi-Gang Yu
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
11  
Editorial 
How bone metastases can influence the management of breast cancer
T. John Martin
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
10  
Case Report 
Aggressive breast fibromatosis with axillary accessory breast mastitis mimicking carcinoma: a case report
Yuhong Huang, Nan Shao, Huijuan Shi, Xiaoling Zhang, Yanling Zheng, Ying Lin
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
8  
Review Article 
Bone metabolism and the development of denosumab: a narrative review
Xiaohui Niu, Hairong Xu
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
7  
Review Article 
Reprogramming of fatty acid metabolism in breast cancer: a narrative review
Jin Zhao, Fei Xie, Yang Yang, Shu Wang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
5  
Original Article 
Occurrence and distribution of bone metastases in 984 metastatic breast cancer patients
Huangchengyu Nie, Yang Yuan, Jianbin Li, Fengrui Xu, Tao Wang, Li Bian, Zefei Jiang, Shaohua Zhang
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
4  
Guideline 
Chinese expert consensus statement on the clinical diagnosis and treatment of breast cancer bone metastasis and bone related disease
Zefei Jiang, Haibo Wang, Shu Wang, Shusen Wang, Tao Wang, Xiaojia Wang, Jifeng Feng, Jian Liu, Qiang Liu, Tao Sun, Min Yan, Qingyuan Zhang, Jiayi Chen, Quchang Ouyang, Xichun Hu, Cuizhi Geng, Peng Yuan, Yongmei Yin, Ning Liao, Yueyin Pan
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
2  
Editorial 
Expanding therapeutic frontiers in metastatic HER2-positive breast cancer
Sandra Cuellar
Translational Breast Cancer Research  
2021;
2:
1  
Original Article 
Markers of steroid receptor, kinase signalling pathways and Ki-67 expression in relation to tamoxifen sensitivity and resistance
Christine Campbell, John Mathew, Ian O. Ellis, Ian Bradbury, Signe Borgquist, Karin Elebro, Andrew R. Green, Pauline Finlay, Julia M. W. Gee, John F. R. Robertson
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
29  
Original Article 
Multidisciplinary treatment of breast cancer under COVID-19 pandemic
Pin Gao, Shiheng Li, Ying Jin, Zhimin Fan
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
28  
Guideline 
Guidelines of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) on Diagnosis and Treatment of Breast Cancer (2020 version)
Zefei Jiang, Erwei Song, Xiaojia Wang, Haibo Wang, Xiang Wang, Jiong Wu, Yongmei Yin, Qingyuan Zhang, Jiayi Chen, Wenyan Che, Xiaoyuan Chen, Zhanhong Chen, Peifen Fu, Cuizhi Geng, Baoliang Guo, Chunfang Hao, Yingjian He, Feng Jin, Ning Liao, Nanlin Li, Jian Liu, Qiang Liu, Yunjiang Liu, Yueping Liu, Jie Ma, Jianyun Nie, Yueyin Pan, Chuangui Song, Tao Sun, Kun Wang, Shu Wang, Tao Wang, Xin Wang, Biyun Wang, Shusen Wang, Yongsheng Wang, Ling Xu, Min Yan, Ying Yan, Peng Yuan, Junlan Yang, Fan Zhang, Jun Zhang, Shaohua Zhang, Xuan Zeng, Jianbin Li, Fengrui Xu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
27  
Editorial 
Treating breast cancer patients in China
Steven A. Narod
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
26  
Editorial 
2020 Chinese Society of Clinical Oncology Breast Cancer guideline updates
Bo Shen, Kun Wang, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
25  
Editorial 
Guidelines of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) on Diagnosis and Treatment of Breast Cancer: an appraisal
Rani Chudasama, Mary Anne Fenton, Don S. Dizon
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
24  
Editorial 
Developing breast cancer guidelines: keep cherishing our former knowledge as we continue to acquire new
Mitsuhiro Hayashi
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
23  
Editorial 
Breast cancer diagnosis and treatment: Asian perspective
Anurag Gupta, Rohit Joshi
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
22  
Editorial Commentary 
Real-world study: from real-world data to real-world evidence
Yi Wen
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
21  
Case Report 
Analysis of tumor heterogeneity at the molecular level: a case report of efficacy separation in metastatic breast cancer
Xiangyin Li, Li Bian, Fengrui Xu, Zerui Qu, Fan Yang, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
20  
Case Report 
An advanced refractory breast cancer patient with human epidermal growth factor receptor 2 discordance: a case report
Yijia Hua, Chunxiao Sun, Fan Yang, Yiqi Yang, Shengnan Bao, Xueqi Yan, Tianyu Zeng, Wei Li, Yongmei Yin
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
19  
Review Article 
Practice of surgical treatment of breast cancer in china during the novel coronavirus COVID-19 outbreak
Hongjin Liu, Ling Xu, Yinhua Liu, Jingming Ye
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
18  
Review Article 
The essence of real-world study in cancer research
Chen Li, Jian Zang, Fan Li, Haixia Hu, Ling Wang, Jielai Xia
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
17  
Original Article 
Neoadjuvant chemotherapy versus surgery as the initial option for T3 breast cancer (>5 cm): real-world evidence from the Chinese Society of Clinical Oncology Breast Cancer database
Zhenzhen Liu, Meng Lv, Jianbin Li, Yan Mao, Gang Nie, Jianguo Zhang, Cuizhi Geng, Feng Jin, Peifen Fu, Xiaoming Zha, Zhimin Fan, Haiqing Zhang, Zefei Jiang, Haibo Wang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
16  
Original Article 
Analysis of the treatment patterns and safety of early breast cancer patients during the COVID-19 pandemic
Feng Li, Fengrui Xu, Huiqiang Zhang, Jianbin Li, Tao Wang, Shaohua Zhang, Li Bian, Xiaopeng Hao, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
15  
Original Article 
Breast cancer patients with low estrogen receptor expression gain no significant survival benefit from endocrine therapy: a real-world study from China
Shuqian Wang, Jianbin Li, Zefei Jiang, Yongmei Yin, Yunjiang Liu, Haibo Wang, Yue-e Teng, Li Ma, Yuhua Song, Peifen Fu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
14  
Original Article 
Pyrotinib plus capecitabine for human epidermal factor receptor 2-positive metastatic breast cancer after trastuzumab and taxanes (PHENIX): a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study
Min Yan, Li Bian, Xichun Hu, Qingyuan Zhang, Quchang Ouyang, Jifeng Feng, Yongmei Yin, Tao Sun, Zhongsheng Tong, Xiaojia Wang, Herui Yao, Jianjun Zou, Xiaoyu Zhu, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
13  
Editorial 
How to optimize real-world study: concept, opportunities, and evidence quality
Kaiping Zhang, Daoyuan Wang, Jianrong Zhang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
12  
Editorial 
Pyrotinib: a new promising targeted agent for human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer
Marta Perachino, Luca Arecco, Valentino Martelli, Matteo Lambertini
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
11  
Editorial 
The counterattack of anti-HER2 small molecule compounds has started
Toshinari Yamashita
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
10  
Meet the Professor 
Dr. Zefei Jiang: our journey beyond the stars and seas
Jessica Liao
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
9  
Case Report 
Pyrotinib for metastatic breast cancer after multi-anti-HER2 targeted therapy: a case report
Feng Li, Li Bian, Zerui Qu, Jianbin Li, Fengrui Xu, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
8  
Case Report 
Optimized first-line therapy for stage IV breast cancer brings long-term disease-free survival: a case report and biological analysis
Li Bian, Fengrui Xu, Tao Wang, Huiqiang Zhang, Yang Cao, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
7  
Review Article 
Tumor microenvironment and future targets of immunotherapy in breast cancer
Qi Wang, Qiang Liu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
6  
Guideline 
CSCO BC guideline: updates for HER2 positive breast cancer in 2020
Jianbin Li, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
4  
Guideline 
CSCO BC guideline: updates for hormone receptor-positive breast cancer in 2020
Fengrui Xu, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
3  
Editorial 
New therapeutic avenue of epigenetic modulations in cancer
Desi Pan, Xianping Lu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
2  
Foreword 
Welcome to Translational Breast Cancer Research
Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
2:
1