Monarch plus: a research review

Tao Sun, Junnan Xu, Jun Yang