Benefit with re-challenge of immune checkpoint inhibitors in patient with metastatic triple-negative breast cancer: a case report

Jinmei Zhou, Tao Wang, Li Bian, Jianbin Li, Zefei Jiang