Vol 1 (July 2020): Translational Breast Cancer Research

Editorial Commentary 
Real-world study: from real-world data to real-world evidence
Yi Wen
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
21  
Case Report 
Analysis of tumor heterogeneity at the molecular level: a case report of efficacy separation in metastatic breast cancer
Xiangyin Li, Li Bian, Fengrui Xu, Zerui Qu, Fan Yang, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
20  
Case Report 
An advanced refractory breast cancer patient with human epidermal growth factor receptor 2 discordance: a case report
Yijia Hua, Chunxiao Sun, Fan Yang, Yiqi Yang, Shengnan Bao, Xueqi Yan, Tianyu Zeng, Wei Li, Yongmei Yin
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
19  
Review Article 
Practice of surgical treatment of breast cancer in china during the novel coronavirus COVID-19 outbreak
Hongjin Liu, Ling Xu, Yinhua Liu, Jingming Ye
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
18  
Review Article 
The essence of real-world study in cancer research
Chen Li, Jian Zang, Fan Li, Haixia Hu, Ling Wang, Jielai Xia
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
17  
Original Article 
Neoadjuvant chemotherapy versus surgery as the initial option for T3 breast cancer (>5 cm): real-world evidence from the Chinese Society of Clinical Oncology Breast Cancer database
Zhenzhen Liu, Meng Lv, Jianbin Li, Yan Mao, Gang Nie, Jianguo Zhang, Cuizhi Geng, Feng Jin, Peifen Fu, Xiaoming Zha, Zhimin Fan, Haiqing Zhang, Zefei Jiang, Haibo Wang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
16  
Original Article 
Analysis of the treatment patterns and safety of early breast cancer patients during the COVID-19 pandemic
Feng Li, Fengrui Xu, Huiqiang Zhang, Jianbin Li, Tao Wang, Shaohua Zhang, Li Bian, Xiaopeng Hao, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
15  
Original Article 
Breast cancer patients with low estrogen receptor expression gain no significant survival benefit from endocrine therapy: a real-world study from China
Shuqian Wang, Jianbin Li, Zefei Jiang, Yongmei Yin, Yunjiang Liu, Haibo Wang, Yue-e Teng, Li Ma, Yuhua Song, Peifen Fu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
14  
Original Article 
Pyrotinib plus capecitabine for human epidermal factor receptor 2-positive metastatic breast cancer after trastuzumab and taxanes (PHENIX): a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 study
Min Yan, Li Bian, Xichun Hu, Qingyuan Zhang, Quchang Ouyang, Jifeng Feng, Yongmei Yin, Tao Sun, Zhongsheng Tong, Xiaojia Wang, Herui Yao, Jianjun Zou, Xiaoyu Zhu, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
13  
Editorial 
How to optimize real-world study: concept, opportunities, and evidence quality
Kaiping Zhang, Daoyuan Wang, Jianrong Zhang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
12  
Editorial 
Pyrotinib: a new promising targeted agent for human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer
Marta Perachino, Luca Arecco, Valentino Martelli, Matteo Lambertini
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
11  
Editorial 
The counterattack of anti-HER2 small molecule compounds has started
Toshinari Yamashita
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
10  
Meet the Professor 
Dr. Zefei Jiang: our journey beyond the stars and seas
Jessica Liao
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
9  
Case Report 
Pyrotinib for metastatic breast cancer after multi-anti-HER2 targeted therapy: a case report
Feng Li, Li Bian, Zerui Qu, Jianbin Li, Fengrui Xu, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
8  
Case Report 
Optimized first-line therapy for stage IV breast cancer brings long-term disease-free survival: a case report and biological analysis
Li Bian, Fengrui Xu, Tao Wang, Huiqiang Zhang, Yang Cao, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
7  
Review Article 
Tumor microenvironment and future targets of immunotherapy in breast cancer
Qi Wang, Qiang Liu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
6  
Guideline 
CSCO BC guideline: updates for HER2 positive breast cancer in 2020
Jianbin Li, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
4  
Guideline 
CSCO BC guideline: updates for hormone receptor-positive breast cancer in 2020
Fengrui Xu, Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
3  
Editorial 
New therapeutic avenue of epigenetic modulations in cancer
Desi Pan, Xianping Lu
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
2  
Foreword 
Welcome to Translational Breast Cancer Research
Zefei Jiang
Translational Breast Cancer Research  
2020;
1:
1